Pirkimo Taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu www.infotiekejai.lt interneto parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas

1) asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2) juridinis asmuo;

3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.3. Pardavėjo partneris – fizinis asmuo, parduodantis informacija ar teikiantis informacija www.infotiekejai.lt, taip pat juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

2. Bendrosios nuostatos.

2.1. Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu interneto parduotuvėje www.infotiekejai.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami svetainėje www.infotiekejai.lt pirkdami paslaugas pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www.infotiekejai.lt.

2.3. Pirkti interneto parduotuvėje www.infotiekejai.lt turi teisę tik Pirkėjai, nurodyti Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti paslaugas interneto parduotuvėje www.infotiekejai.lt.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, www.infotiekejai.lt tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas privalo nežymėti varnelės „Sutinku su pirkimo-pardavimo taisyklėmis “. Jei nurodytą varnelę Pirkėjas pažymėjo, tačiau po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros, Pirkėjas turi parašyti Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@infotiekejai.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų.

3.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo interneto parduotuvėje www.infotiekejai.lt, taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.2 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.3.1. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3.3.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.3.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.4. Pirkėjas turi šias teises:

3.4.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

3.4.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.4.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

3.4.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

3.4.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų interneto parduotuvėje www.infotiekejai.lt.

3.5. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.6. Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės informacija www.infotiekejai.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio informacijos www.infotiekejai.lt lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, www.infotiekejai.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

3.7. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto adresu info@infotiekejai.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. paštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

4.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.

4.3. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą. 4.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas www.infotiekejai.lt duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas bei užsisakyti paslaugas www.infotiekejai.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas paslaugas Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, naudodamasis www.infotiekejai.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2. Užsiregistravęs www.infotiekejai.lt Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.

6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiems asmenims.

6.5. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.

6.6. Pirkėjas įsipareigoja svetainėje www.infotiekejai.lt registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiems asmenims.

6.7. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą.

6.8. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti paslaugas elektroniniu paštu.

6.9. Vartotojas neatšaukiamai pareiškia ir patvirtina, jog jis nori, kad Prekė jam būtų pateikta iš karto nuo apmokėjimo už ją momento, nelaikant kol pasibaigs sutarties atsisakymo terminas, todėl Vartotojas iš anksto atsisako savo įstatyminės teisės atsisakyti sudarytos sutarties su Administratoriumi, t. y. Vartotojui įsigijus Prekę ir už ją apmokėjus, jis praranda teisę atsisakyti Prekės, taip pat neturi teisės reikalauti Administratoriaus priimti grąžinamą Prekę ir reikalauti grąžinti Vartotojui jo sumokėtus pinigus.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.infotiekejai.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti www.infotiekejai.lt  veiklą.

7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų www.infotiekejai.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

7.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.infotiekejai.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.infotiekejai.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir interneto parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.infotiekejai.lt teikiamomis paslaugomis

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas paslaugas jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas paslaugas Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

9. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo interneto parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Pinigų grąžinimas

11.1. Mes suteikiame 100% pinigų grąžinimo garantiją, jeigu prekės arba kita paslauga yra atšaukiama dėl www.infotiekejai.lt kaltės. Pinigai bus grąžinti Jums gavus Jūsų raštišką prašymu (el.paštu: info@infotiekejai.lt) per 2 darbo dienas.

11.2. Klientas, įsigijęs mūsų siūlomus sąrašus, sutinka, jog pinigai už intelektinę nuosavybę (už produktų tiekėjų sąrašus, kuriais prekiaujama infotiekejai.lt tinklapyje) negali būti grąžinami.